اخبار سایت
نشست فصل پاییز با موضوع وب سایت معاونت بهداشتی برگزار شد.

1398/8/30 پنجشنبه

جلسه هماهنگی فصل پاییزبا موضوع "وب سایت معاونت بهداشتی" با حضور مدیران و مسئولین گروهها و واحدهای معاونت بهداشتی برگزار گردید.

در این جلسه که در تاریخ 23 آبان 1398 در محل سالن کنفرانس معاونت بهداشتی برگزار گردید ابتدا دکتر ناهید یزدی ، معاون فنی مرکز بهداشت استان قزوین بر لزوم توجه جدی مسئولین گروهها  و واحدهای فنی به خدمات الکترونیک و بارگزاری محتوی علمی-آموزشی در سامانه Eprint  تاکید نمود.

در ادامه آمار مقایسه ای از وضعیت وب سایت معاونت بهداشتی در بین زیرپورتال های دانشگاه علوم پزشکی قزوین و همچنین میزان بازدید صفحات خانگی واحدهای مختلف توسط مهندس علی جعفری ، مسئول وب سایت معاونت بهداشتی دانشگاه ارائه گردید. بر اساس اطلاعات ارائه شده، زیرپورتال معاونت بهداشتی در ارزیابی ماه   مرداد 1398 از نظر شاخص های جدید ارزیابی شورای فناوری اطلاعات دانشگاه،  دارای رتبه نخست در بین معاونتهای دانشگاه بوده است. همچنین در فصل گذشته، صفحات خانگی مربوط به گروههای سلامت جمعیت و خانواده، سلامت محیط و سلامت کار به تریتیب دارای بیشترین بازدید در بین صفحات اختصاصی واحد های معاونت بهداشتی بوده اند.

در ادامه جلسه آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت واحدها در وب سایت وحدود انتظارات توسط مژگان کاکاوند ارائه گردید. 
http://www.qums.ac.ir