اخبار
بازدید معاون بهداشتی دانشگاه از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سیردان

1399/1/16 شنبه

بازدید دکتر حمیدرضا نجاری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و ( کشیک هیأت رئیسه دانشگاه ) از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سیردان، به منظور نظارت بر امر خدمات رسانی به مردم درخصوص پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در تاریخ 14 فروردین 99 صورت گرفت.

دکتر اسماعیل کلهر، معاون اجرایی مرکز بهداشت استان و مشاور بهداشتی رئیس دانشگاه، و دکتراکبریوسفی،معاون مرکز بهداشت شهیدبلندیان شهرستان قزوین نیز در این بازدید معاون بهداشتی دانشگاه را همراهی نمودند. 
http://www.qums.ac.ir