اخبار
بازدید معاون بهداشتی دانشگاه از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اورکن کرد

1399/1/16 شنبه

بازدید دکتر حمیدرضا نجاری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و (کشیک هیأت رئیسه دانشگاه) ازمرکز خدمات جامع سلامت روستایی اورکن کرد، به منظور نظارت بر امر خدمات رسانی به مردم درخصوص پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در تاریخ 14 فروردین 99 صورت گرفت.

دکتر اسماعیل کلهر، معاون اجرایی مرکز بهداشت استان و مشاور بهداشتی رئیس دانشگاه، و دکتراکبریوسفی،معاون مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین نیز در این بازدید معاون بهداشتی دانشگاه را همراهی نمودند.

http://www.qums.ac.ir