اخبار
600سبدغذایی بین کودکان و مادران باردار دارای سوءتغذیه توزیع شد.

1399/2/27 شنبه

در راستای تامین نیازهای غذایی گروه‌های آسیب پذیر و با همکاری گروه خیرین خانه توانگری طوبا، 600 سبدغذایی به مادران باردار و کودکان زیر 5سال دارای سوء تغذیه و نیازمند در شهرستان‌های تحت پوشش استان توزیع شد.

عطیه رزازی، رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اعلام این خبر افزود: مادران باردار و کودکان زیر 5 سال جزء آسیب پذیرترین گروه‌های سنی محسوب می‌شوند که در شرایط بحران در معرض خطر سوء تغذیه قرار می‌گیرند و در اولویت تأمین نیازهای تغذیه‌ای می‌باشند. به همین جهت با توجه به شناسایی این گروه‌ها که بیشتر در مناطق روستایی و حاشیه شهرها هستند، با همکاری گروه خیرین خانه توانگری طوبا در مرحله اول 600 سبد غذایی که شامل اقلام اصلی گروه‌های غذایی ازقبیل: برنج، ماکارونی، روغن، پنیر، مرغ ، حبوبات و ... بود در بین این عزیزان توزیع شد.

http://www.qums.ac.ir