مسئولین و کارشناسان
جواد منهجی
1394/11/14 چهارشنبه   جواد منهجی
محل كار  واحد روابط عمومی
سمت  رابط روابط عمومی معاونت بهداشتی