فصلنامه بهورز
معرفی فصلنامه بهورز:
دوره انتشار:  فصلنامه 
 
موضوع:  پزشکی و پیراپزشکی 
 
ISSN: 1735-8558 
 
زبان:  فارسی 
 
شمارگان:  50000 نسخه 
 
شروع انتشار:  بهار 1369 
 
   
صاحب امتیاز:  مرکز بهداشت استان خراسان رضوی با همکاری حوزه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 
مدیر مسئول:  دکتر غلامحسن خدایی 
 
سردبیر:  دکتر سید کاظم فرهمند  
 
مدیر داخلی:  خاطره بره مقدم 
 
مدیر اجرایی:  دکتر سعید فردین فر، دکتر علی خوش گفتار، امیر حقیقی باوفا 
 
ویراستار فارسی:  مجید تربت زاده 
 
   
محل انتشار:  مشهد 
 
تلفن:  (267 داخلی) 8-38415001، 38436333 (051) 
 
نمابر:  38415222 (051) 
 
نشانی:  مشهد، انتهای خیابان سناباد، مرکز بهداشت استان خراسان رضوی، دفتر فصلنامه بهورز،
کدپستی: 9185684538  
 
   
دسترسی به فصلنامه بهورز از طریق سایت  magiran
 
دسترسی به صفحه اختصاصی در سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد