ثبت نام نیروی بیمه روستایی و شرکتی
فرم ثبت نام نیروی بیمه روستایی وشرکتی
* نام
* نام خانوادگی
نام پدر
* کد ملی
* جنسیت
* وضعیت تاهل
* شماره تلفن
* شماره موبایل
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی
* سال فراغت از تحصیل
* شهرستان اولویت اول
شهرستان اولویت دوم
شهرستان اولویت سوم
* نوع قرارداد
* تمایل به بیتوته شدن
آدرس
سوابق خدمتی
توضیحات لازم بذکر
تاریخ ثبت 1400/05/12