سامانه استعلام پروانه بهداشتی
برای مراجعه به سامانه استعلام پروانه‌های بهداشتی سازمان غذا‌ و‌ دارو دانشگاه جهت صحت سنجی مشخصات موادغذایی بسته‌بندی شده، به آدرس زیر مراجعه نمایید: