خدمات بدون شناسه معاونت بهداشتی دانشگاه

لیست خدمات بدون شناسه معاونت بهداشتی دانشگاه به همراه آدرس خدمت الکترونیکی

ردیف

گروه / واحد

عنوان خدمت

عنوان زیرخدمت

وضعیت خدمت

ارائه درخواست خدمات به‌صورت الکترونیکی

ارائه خدمات به‌صورت الکترونیکی

آدرس خدمت الکترونیکی

1

گروه سلامت کار

صدور مجوز شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای

غیرالکترونیکی

بلی

بلی

2

صدور مجوز انجام معاینات سلامت شغلی

غیرالکترونیکی

بلی

بلی

4

مرکز مدیریت شبکه

ثبت نام نیروهای طرحی

الکترونیکی (درون‌سازمانی)

بلی

بلی

5

ثبت نام نیروهای قراردادی

الکترونیکی (درون‌سازمانی)

بلی

بلی