دبیرخانه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتیتلفن دبیرخانه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی دانشگاه:  مستقیم: 02833690166   
؛  داخلی: 257
آدرس کوتاه این صفحه:   http://url.qums.ac.ir/1i
تازه‌ها
1399/4/11 چهارشنبه
استخراج اهداف 5ساله استراتژیک حوزه بهداشتی دانشگاه
دستیابی به اهداف استراتژیک حوزه بهداشتی دانشگاه از سال95 تا 98
1399/3/10 شنبه
برنامه عملیاتی معاونت بهداشتی(مدیریت بیماری کرونا در سال 99) تدوین شد.
تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به اپیدمی بیماری کرونا و فعالیت‌های لازم برای مدیریت این بحران
1398/12/28 چهارشنبه
پیشرفت برنامه عملیاتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، بالاتر از میانه کشوری و دانشگاه
بارگذاری تمام برنامه‌ها، فعالیت‌ها و مستندات آنها در سامانه مربوطه
1398/12/27 سه‌شنبه
پیشرفت برنامه عملیاتی معاونت بهداشتی دانشگاه قزوین بالاتر از میانه کشوری و دانشگاه است.
کسب 99.62 درصد بعنوان بالاترین میزان تحقق و پیشرفت برنامه عملیاتی
1398/11/30 چهارشنبه
میزان دستیابی به اهداف عملیاتی 1398 پایش شد.
انتظار دستیابی به اکثر اهداف عملیاتی پایان سال 1398
1398/11/6 يكشنبه
اهداف و برنامه استراتژیک سوم معاونت بهداشتی پایش شد.
پیگیری دستیابی به اهداف حوزه معاونت ازطریق برنامه‌ریزی استراتژیک