دبیرخانه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتیتلفن دبیرخانه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی دانشگاه:  مستقیم: 02833690166   
؛  داخلی: 257
آدرس کوتاه این صفحه:   http://url.qums.ac.ir/1i
تازه‌ها
1399/6/18 سه‌شنبه
همچنان معاونت بهداشتی دانشگاه قزوین در اجرای برنامه عملیاتی بالاتر از میانه کشوری و دانشگاه است
پیشرفت اجرا و پایش برنامه عملیاتی، از الویت‌های ویژه معاونت و دانشگاه می‌باشد.
1399/6/12 چهارشنبه
ارائه و تدوین اهداف عملیاتی معاونت بهداشتی درسال99
سال99 آخرین سال برای تحقق اهداف استراتژیک 5‌ساله
1399/6/10 دوشنبه
اهداف عملیاتی معاونت بهداشتی دانشگاه در سال 1399
اهداف عملیاتی سالانه
1399/5/7 سه‌شنبه
اهداف عملیاتی معاونت بهداشتی دانشگاه در سال 1398
اهداف عملیاتی سالانه
1399/5/7 سه‌شنبه
پیوست برنامه عملیاتی سال99 در اپیدمی کرونا
پاسخ معاونت بهداشتی دانشگاه و شبکه بهداشت و درمان شهرستان
1399/5/7 سه‌شنبه
برنامه عملیاتی معاونت بهداشتی در سال1399 
فایل Excel و Pdf
1399/4/21 شنبه
برگزاری نشست کمیته تدوین و اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی
برنامه‌ریزی صحیح، یکی از الزامات رسیدن به اهداف سازمانی است.
1399/4/11 چهارشنبه
استخراج اهداف 5ساله استراتژیک حوزه بهداشتی دانشگاه
دستیابی به اهداف استراتژیک حوزه بهداشتی دانشگاه از سال95 تا 98