راهنمای معاونت بهداشتی دانشگاه

 آشنایی با معاونت

 نحوه اخذ وقت ملاقات با معاون بهداشتی دانشگاه

 تماس با معاونت

 تلفن‌های مستقیم معاونت

 تلفن‌های داخلی معاونت

 آدرس و نقشه مکان‌یابی معاونت