گزارش عملکرد معاونت بهداشتی دانشگاه

فرم‌های خام مورد نیاز کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک


تلفن دبیرخانه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی دانشگاه:  مستقیم: 02833690166   ؛  داخلی: 257
آدرس کوتاه این صفحه:  http://url.qums.ac.ir/Barnamerizi
انتشار گزارشات معاونت