گزارش عملکرد معاونت بهداشتی دانشگاهتلفن دبیرخانه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی دانشگاه:  مستقیم: 02833690166   
؛  داخلی: 257
آدرس کوتاه این صفحه:   http://url.qums.ac.ir/1i
انتشار گزارشات معاونت