شرح وظایف گروه سلامت دهان و دندان

  • تدوین برنامه عملیاتی بهداشت دهان ودندان
  •  پایش وارزشیابی برنامه عملیاتی بهداشت دهان و دندان شبکه های تابعه
  •  همکاری وهماهنگی درون بخشی و برون بخشی در جهت ارتقا فرهنگ بهداشت دهان ودندان و اجرای برنامه ها و طرحهای واحد
  •  برنامه ریزی وهماهنگی و نظارت بر اجرای طرح کشوری پیشگیری از پوسیدگی دندانی دانش اموزان ۶تا ۱۴ ساله از طریق وارنیش فلوراید تراپی
  •  برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح کشوری دهان و دندان عاری از پوسیدگی در دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی
  •  تهيه محتواي آموزشی
  •  دریافت و تحلیل گزارشات فعالیتها در شهرستانهای تابعه از سامانه سیب و ارسال پسخوراند
  •  نظارت بر عملکرد دندانپزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان در سامانه سیب
  •  نظارت و بازدید از واحدهای دهان و دندان شبکه های تابعه و ارسال پسخوراند
  •  تنظیم و اجرای برنامه باز آموزی پرسنل مرتبط
  •  برآورد و درخواست به موقع مواد و تجهیزات و لوازم مورد نیاز و پیگیری جهت تامین آنها
  •  برنامه ریزی جهت نگهداری و سرویس تجهیزات دندانپزشکی
  •  مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی کشوری و استانی


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0