شرح وظایف واحد تربیت بهورزی و بازآموزی نیروی انسانی      6.0.9.0
      گروه دورانV6.0.9.0