شرح وظایف واحد تربیت بهورزی و بازآموزی نیروی انسانی      6.0.20.0
      گروه دورانV6.0.20.0