روز جهانی آسم - 12اردیبهشت ماه 1402 مصادف با اولین سه شنبه ماه May سال 2023 


    شعار روز جهانی آسم :

    "مراقبت آسم برای همه"

    دسترسی به خدمات تشخیص درمان و مراقبت آسم برای همه - با ادغام برنامه پیشگیری و کنترل آسم در شبکه مراقبت های بهداشتی شبکه


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0