گروه پیشگیری و مبارزه با بیمارهای واگیر

  معرفی واحد
  دستورالعمل های واحد
  مطالب علمی و آموزشی

   

   تماس با واحد

   

    نام مسئول واحد :  آقای صفر فیض الهی
    تلفن واحد:  33672105-028
    رایانامه واحد:  Health@qums.ac.ir
    لینک آدرس کوتاه شده صفحه:  URL

  گروه دورانV6.0.9.0