رابط روابط عمومی

  معرفی واحد

   

   تماس با واحد

    نام مسئول واحد :  آقای جواد منهجی

    تلفن واحد:  33690432-028
    رایانامه واحد:  Health@qums.ac.ir
    لینک آدرس کوتاه شده صفحه:  URL

  گروه دورانV6.0.9.0