سامانه مدیریت دانش

  مديريت دانش به معناي در دسترس قراردادن نظام‌مند اطلاعات، تجربیات و اندوخته‌هاي علمي است، به‌گونه‌اي كه افراد به هنگام نیاز بتوانند آن را در اختیار داشته و بدین طریق فعالیت روزمره خود را با بازدهي بیشتر و مؤثرتر انجام دهند.
  اطلاعات، درس‌آموخته‌ها، تجربیات، دانش و فناوري؛ یکی از ارزشمندترين و راهبردي‌ترين دارايي‌های هر سازمان‌ را تشکیل مي‌دهند. استفاده از آموخته‌هاي حاصل از فعالیت‌هاي اجرايي و تحقیقاتي به‌منظور توسعه خدمات در هر بخش و حوزه‌اي از جمله حوزه بهداشت و درمان امري ضروري است.

   

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0