جلسات برگزار شده در خصوص  سامانه مدیریت دانش    6.0.15.0
    گروه دورانV6.0.15.0