معرفی مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

جناب آقای مهندس هاشم علیجانی 

مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت مرکز بهداشت استان قزوین
 
 مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش سلامت جامعه نگر
 
  شرح وظایف : 
 • برنامه‌ریزی سالیانه و میان مدت در اصلاح گسترش شبکه‌های بهداشتی و درمانی
 • نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح میانی و محیطی
 • تأمین زیرساخت‌های برنامه حاشیه شهر و شهرهای 20تا 50هزار نفر
 • تعیین نیازها و اولویت‌ها در توزیع منابع گسترش شبکه‌ها و برآورد نیروی انسانی
 • توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درمانی در جهت نیل تدریجی به شبکه‌های جامع
 • پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه، نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی
 • اجرای برنامه پزشک خانواده شهر و نظام ارجاع
 • ساماندهی و بهبود وضعیت پرداخت اعضای تیم سلامت
 • پیگیری و اجرای سامانه سیب در واحدهای بهداشتی تحت پوشش
 • جمع‌آوری، استخراج و مستندسازی وضعیت تعمیرات و تجهیزات و احداث
 • نظارت بر برون‌سپاری خدمات در حوزه بهداشت
  تلفن تماس : 2-02833686201
 نمابر :02833670034
 رایانامه : phc@qums.ac.ir

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0