معرفی رابط حراست معاونت بهداشتی

جناب آقای اکبر بهرامی

رابط حراست معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان
 
 
 مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی
 
  سوابق کاری : 
 • از سال 1372 لغایت 1378 در بیمارستان قدس
 • از سال 1378 لغایت 1394 در بیمارستان شهید رجائی
 • از سال 1394 تاکنون در حراست ستاد 2 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  شرح وظایف : 
 • پیشگیری از وقوع تخلفات
 • جلوگیری از بروز فساد اداری
 • تعیین صلاحیت پرسنل در پست‌های مدیریتی طبق دستورالعمل‌های مربوطه
 • حفاظت از اخبار، اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده
 • ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی
 • شناسایی عوامل و عناصر ایجادکننده نارضایتی
 • پیش‌بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی
 • تدوین دستورالعمل‌های حفاظتی
 • صدور کارت شناسایی و بازرسی برای شاغلین
  تلفن تماس : 02833689949
 نمابر :02833689949
 رایانامه : -

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0