گروه سلامت جمعیت و خانواده

  معرفی واحد
  دستورالعمل های واحد
  مطالب علمی و آموزشی

  برنامه های گروه سلامت جمعیت و خانواده

   تماس با واحد

   

    نام مسئول واحد :  خانم دکتر ناهید یزدی
    تلفن واحد:  33686201-028
    رایانامه واحد:  Health@qums.ac.ir
    لینک آدرس کوتاه شده صفحه:  URL

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0