شرح وظایف گروه آموزش و ارتقای سلامت

  1. اجراي سياست ها و برنامه هاي ابلاغ شده از دفتر آموزش و ارتقاي سلامت
  2. نيازسنجي آموزشي براساس اولويت هاي سلامت منطقه
  3. طراحي برنامه هاي آموزشي براساس نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي و مبتني بر شواهد در منطقه
  4. جلب حمايت و همكاري درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت منطقه
  5. جلب حمايت و مشاركت سازمان ها، ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي منطقه براي پيشبرد اهداف آموزش و ارتقاي سلامت
  6. همكاري و مشاركت با صدا و سيما و ساير رسانه هاي جمعي در طراحي و اجراي برنامه هاي آموزش سلامت عمومي در منطقه
  7. مشاركت در ايجاد و توسعه محيط هاي حامي سلامت (از جمله جوامع ايمن ، مدارس مروج سلامت ، بيمارستان هاي مروج سلامت) در منطقه
  8. ارايه مشاوره فني در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت به واحدهاي زيرمجموعه دانشگاه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه
  9. مشاركت در شناسايي و تحليل تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت منطقه
  10. سازماندهي و نظارت بر توزيع نيروي انساني آموزش سلامت در سطح دانشگاه
  11. ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت منطقه
  12. تامين و توزيع منابع مالي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت منطقه و نظارت بر هزينه كرد آنها
  13. آموزش كارشناسان حوزه هاي ستادي دانشگاه علوم پزشكي در حوزه هاي آموزشي، ارتباطي، اطلاع رساني و ارتقاي سلامت
  14. توانمندسازي كارشناسان آموزش سلامت شهرستان هاي تابعه براي ايفاي وظيفه تخصصي در برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت
  15. ترويج سبك زندگي سالم در منطقه با استفاده از رويكردهاي مناسب
  16. توسعه برنامه هاي مشاركتي و تقويت تشكل هاي داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه
  17. كمك به گسترش برنامه هاي سلامت در مدارس، محيط هاي كار، مراكز ارائه خدمات سلامت و مكان هاي عمومي منطقه با كمك الگوهاي مناسبي چون بازاريابي اجتماعي
  18. همكاري باساير واحدهاي حوزه معاونت بهداشتي در طراحي و اجراي مداخلات سلامت منطقه
  19. برنامه ريزي بسيج هاي ارتباطي در سطح منطقه
  20. ترويج رويكردهاي نوين مناسب نظام سلامت ابلاغ شده
  21. حمايت از ايجاد و توسعه منابع علمي، رسانه ها و بانك هاي اطلاعاتي آموزش و ارتقاي سلامت در منطقه
  22. مشاركت در طراحي و اجراي پژوهش هاي كاربردي در حوزه آموزش و ارتقاي سلامت در سطح منطقه
  23. همكاري با دانشگاه علوم پزشكي در انتقال مهارت هاي آموزش و ارتقاي سلامت به دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي و معرفي رويكردها و برنامه هاي جديد
  24. شناسايي و حمايت ايده هاي نوآورانه در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت منطقه
  25. جمع آوري، تحليل، گزارش و بازخورد آمار فعاليت هاي آموزش سلامت شهرستان هاي تابعه


  گروه دورانV6.0.9.0