معرفی پرسنل گروه سلامت جمعیت و خانواده

   نام و نام خانوادگی :  دکتر ناهید یزدی
   سمت :مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت  
   مدرک تحصیلی :دکتری پزشک عمومی
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833686201
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : نرگس شلویری
   سمت :کارشناس مسئول سلامت میانسالان و سالمندان
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690433
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : فاطمه بابایی
   سمت :کارشناس مسئول سلامت نوزادن و کودکان
   مدرک تحصیلی :
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690433
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : مریم سلطانی
   سمت : رئیس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری 
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690433
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : معصومه علمشاهی
   سمت :کارشناس سلامت مادران 
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690433
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : بی بی سارا شیخ
   سمت :کارشناس سالمندان - کارشناس برنامه کودکان
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690433
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : شهرزاد مهرآئین
   سمت :ماما مسئول - کارشناس کودکان و شیرمادر
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690433
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0