دستورعمل ها مرکز مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت    گروه دورانV6.0.9.0