دستورعمل ها مرکز مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت    6.0.15.0
    گروه دورانV6.0.15.0