دستورعمل ها گروه سلامت جمعیت و خانواده    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0