علمی و آموزشی  گروه سلامت جمعیت و خانواده    6.0.15.0
    گروه دورانV6.0.15.0