رئوس برنامه‌های در دست اجرای بهداشت حرفه‌ای

  •   بهداشت کشاورزی
  •   تربیت بهگر (ایستگاه امداد)
  •   کنترل و مقابله با صدا در محیط کار
  •   بهسازی کارگاههای قالی بافی روستایی (بقا)
  •   بازرسی هدفمند بهداشت حرفه‌ای
  •   بهداشت  حرفه‌ای درمعادن
  •   طرح بازنشتگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور
  •   ارگونومی در محیط کار
  •   بهداشت پرتوکاران (پرتوهای غیریونیزان) صنایع
  •   ساماندهی روشنایی محیط کار
  •   سلامت ، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها
  •   خدمات بهداشت  حرفه‌ای بیمارستانها
  •   نظارت بر عملکرد شرکت های بهداشت  حرفه‌ای استان
  •   برنامه سامانه جامع مدیریت بازرسی بهداشت حرفه‌ای
  •   برنامه کنترل گرد و غیار سیلیس در محیط کار
  •   برنامه حذف آزبست در محیط کار
  •   برنامه کاهش و حذف جیوه از محیط های کار
  •   برنامه  کنترل سرب در محل کار
  •   برنامه نظارت بر خانه ها و مراکز  بهداشت کار
  •   برنامه نظام هماهنگ طبقه بندی و برچسب گذاری  مواد شیمیایی (GHS)
  •   طب کار(معاینات سلامت شغلی)

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0