بسته خدمتی برنامه جلب مشارکت های مردمی

    بسته خدمتی توسعه مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی در "برنامه تامین و ارتقای مراقبت های اولیه سلامت درقالب گسترش و تقویت شبکه بهداشت و درمان در مناطق روستایی و شهری " را از لینک زیر دانلود نمایید:


    بسته خدمتی توسعه مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی در "برنامه تامین و ارتقای مراقبت های اولیه سلامت درقالب گسترش و تقویت شبکه بهداشت و درمان در مناطق روستایی و شهری "


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0