دستورعمل های برنامه جلب مشارکت های مردمی    6.0.9.0
    گروه دورانV6.0.9.0