شناخت نامه استان قزوین و شهرستان های تابعه 

  آشنایی با استان قزوین:

  استان قزوین با حدود ۱۵٬۸۲۰ کیلومتر مربع (تقریباً 1 درصد مساحت کشور) دارای شش شهرستان ، ۱۹ بخش، ۲۵ شهر، ۴۶ دهستان است. شهرستان‌های این استان شامل: قزوین، تاکستان، بوئین زهرا، آبیک، البرز و آوج می باشند.

  نقشه قزوین

   

   

  معاونت بهداشتی :

  فعالیت این حوزه بعنوان معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز بهداشت استان از سال 1373 آغاز گردید و در طی این دوران آقایان دکتر رضا قاسمی برقی، دکتر منوچهر مهرام و دکتر سید سعید اسکویی، دکتر حمیدرضا نجاری و دکتر جلال رحمانی تاکنون بعنوان معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکزبهداشت استان، سکانداران این حوزه بودند. ساختار و تشکیلات حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه : براساس ساختار و تشکیلات حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه و تا تاریخ 3/8/94 ، تعداد6 مرکز بهداشت شهرستان، 277 خانه بهداشت، 43 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی، 45 مرکز خدمات جامع سلامت شهری و شهری روستایی و شبانه روزی، 45 پایگاه سلامت ضمیمه ، 57پایگاه سلامت غیرضمیمه، و 5 مرکز تسهیلات زایمانی در سطح استان فعال می باشند. همچنین 3 مرکز آموزش بهورزی زیر نظر این معاونت تربیت بهورز را برای مناطق روستایی بر عهده دارند.

   

  شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها

  مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین:

  این مرکز که با تحت پوشش قرار دادن شهرستان مرکز استان بزرگترین مرکز بوشش خدمات بهداشتی را در میان شهرستانها دارد با داشتن 14 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی، 21 مرکز خدمات جامع سلامت شهری- شهری روستایی و شبانه روزی ، 104 خانه بهداشت، ، 21 پایگاه سلامت ضمیمه و 34غیر ضمیمه پیش بینی گردیدکه ازاین تعداد در حال حاضر کلیه مراکز و پایگاههای ضمیمه و 31 پایگاه غیر ضمیمه در شهرستان قزوین فعال بوده و درحال ارائه خدمات می باشند . وسعت زیادی از مساحت استان ، از جمله مناطق طارم سفلی و الموت را تحت پوشش خدمات خود قرار می دهد.

  شبکه بهداشت و درمان البرز:

  شهرستان اَلبُرز یکی از شهرستانهای استان قزوین ایران است. مرکز این شهرستان، شهر الوند است. در مرداد ماه سال 1385 به شکل مستقل آغاز بکار نمود . تا آن زمان مراکز و پایگاههای بهداشتی موجود تحت پوشش مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین فعالیت می نمودند . براساس طرح گسترش شبکه بهداشت ودرمان شهرستان البرز برای پوشش کامل ارائه خدمات سلامت به مردم شریف این شهرستان تعداد7 خانه بهداشت ، 3 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ، 8 مرکز خدمات جامع سلامت شهری ، شهری روستایی و شبانه روزی ، 8پایگاه بهداشتی ضمیمه ، و 14 پایگاه بهداشتی غیر ضمیمه پیش بینی گردیده که ازاین تعداد در حال حاضر کلیه مرکز و پایگاههای ضمیمه پیش بینی شده و تعداد 13 پایگاه سلامت غیر ضمیمه فعال بوده و درحال ارائه خدمات می باشند .

  شبکه بهداشت و درمان تاکستان:

  شهرستان تاکستان یکی از شهرستانهای استان قزوین است. مرکز این شهرستان، شهرتاکستان است.. با توجه به رشد فزاینده جمعیت و نیازهای بهداشتی و درمانی مردم منطقه شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان در مهر ماه سال 1360 و مجوز 1519/50 مورخ 1360/05/13 اداره کل تشکیلات وزارت بهداری وبند یک صورتجلسه شماره یک مورخ 1360/07/06 شورای منطقه ایی بهداری استان زنجان به شکل مستقل آغاز بکار نمود. براساس طرح گسترش شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تاکستان برای پوشش کامل ارائه خدمات سلامت به مردم شریف این شهرستان تعداد59 خانه بهداشت ، 9 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی، 6 مرکز خدمات جامع سلامت شهری ، شهری روستایی و شبانه روزی ، 6 پایگاه بهداشتی ضمیمه ، و 7 پایگاه بهداشتی غیر ضمیمه پیش بینی گردیده که ازاین تعداد در حال حاضر کلیه مرکز و پایگاههای ضمیمه وپایگاههای بهداشتی غیر ضمیمه فعال بوده و درحال ارائه خدمات می باشند .

  شبکه بهداشت و درمان بوئین زهرا:

  شهرستان بوئین زهرا یکی از شهرستانهای استان قزوین می باشد. مرکز این شهرستان، شهربوئین زهرا است. با توجه به رشد فزاینده جمعیت و نیازهای بهداشتی و درمانی مردم منطقه بوئین زهرا وآوج،شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوئین زهرا در سال 1376 به شکل مستقل آغاز بکار نمود . تا آن زمان مراکز و پایگاههای بهداشتی موجود تحت پوشش مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین فعالیت می نمودند . براساس طرح گسترش،شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بوئین زهرا تعداد 6 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی، 5 مرکز خدمات جامع سلامت شهری ، شهری روستایی و شبانه روزی ، 5 پایگاه سلامت ضمیمه ،2 پایگاه سلامت غیر ضمیمه پیش بینی گردیدکه ازاین تعداد در حال حاضر کلیه مراکز و پایگاههای ضمیمه و غیر ضمیمه در شهرستان بوئین زهرا فعال بوده و درحال ارائه خدمات می باشند .

  شبکه بهداشت و درمان آبیک:

  شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک از نیمه دوم سال 1382 از مرکز بهداشت شهرستان قزوین(شهید بلندیان) انتزاع و راه اندازی گردید. اکثریت مردم این شهرستان کشاورز بوده ضمن اینکه صنعت مرغداری نیزدر این شهرستان رونق بالایی دارد. درحال حاضر دارای این شهرستان دارای 25 خانه بهداشت 8مرکز خدمات جامع سلامت که 5 مرکز آن روستایی و 2مرکز شهری و 1 مرکز شهری روستایی می‌باشد . ضمنا" مناطق شهری شهرستان دارای 7 پایگاه سلامت بوده که 3 پایگاه به صورت ضمیمه و 4 پایگاه به صورت مستقل ارائه خدمت می نمایند.

  شبکه بهداشت و درمان آوج:

  این شبکه بهداشت و درمان جدیدالتأسیس و منفک شده از بویین زهرا می باشد که درسال 1391 تأسیس گردیده است. براساس طرح گسترش شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آوج برای پوشش کامل ارائه خدمات سلامت به مردم شریف این شهرستان تعداد36 خانه بهداشت ، 6 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ، 2 مرکز خدمات جامع سلامت شهری ، شهری روستایی و شبانه روزی ، 2پایگاه بهداشتی ضمیمه ، پیش بینی گردیده که ازاین تعداد در حال حاضر کلیه خانه های بهداشت ، مرکز و پایگاههای ضمیمه پیش بینی شده فعال بوده و درحال ارائه خدمات می باشند .


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0