پیشینه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

فعالیت این حوزه به‌عنوان معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکزبهداشت استان از سال 1373 آغاز گردید و در طی این دوران:
  •   جناب آقای دکتر رضا قاسمی برقی از سال 1373 لغایت 1385
  •  جناب آقای دکتر منوچهر مهرام ازسال 1385 لغایت یکم تیرماه 1390
  •   جناب آقای دکتر سیدسعید اسکویی از تیرماه 1390 ‌لغایت 1397/1/16
  •  جناب آقای دکتر حمیدرضا نجاری از سال فروردین 1397 لغایت 1399/6/1
  •   جناب آقای دکتر جلال رحمانی، از یکم شهریور 1399 تاکنون
به‌عنوان معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان، سکانداران این حوزه بودند.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0