معرفی پرسنل گروه آموزش و ارتقای سلامت

   نام و نام خانوادگی : رفعت یاحقی
   سمت :رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت
   مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833686204
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : نرگس زمانی
   سمت :کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
   مدرک تحصیلی :کارشناسی بهداشت عمومی
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833686204
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0