هر خانه یک پایگاه سلامت

     

    ایده هرخانه یک پایگاه سلامت ، به دنبال گسترش مشارکت آگاهانه مردم در عرصه تامین ، حفظ و ارتقای سلامت درتمامی خانه های کشور است. دراین برنامه ، در هرخانواده یک نفر به عنوان "سفیر سلامت خانواده " آموزش دیده و برای مراقبت از سلامت خود ، خانواده وجامعه توانمند می شود. آموزش و توانمند سازی سفیران سلامت خانواده ، توسط تیم سلامت در واحدهای ارایه خدمات سلامت صورت می گیرد.

    لازم به ذکر برنامه ملی هر خانه یک پایگاه سلامت، ابتدا در آذرماه سال 1398 به صورت آزمایشی در شهر محمدیه استان قزوین آغاز و پس از موفقیت طرح، در سراسر کشور اجرایی شد.


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0