شرح وظایف واحد امور آزمایشگاه ها

  1 ـ انجام امور مربوط به برنامه عملیاتی آزمایشگاهها و ثبت و پیگیری موارد مربوط در سامانهHOP

  2 ـ ارتباط مستمر و شرکت در جلسات مربوط به امور آزمایشگاهها

  3 ـ برنامه ریزی و پیگیری اجرای برنامه های آموزش و توانمند سازی مسئولین فنی و کارکنان آزمایشگاهاو پیگیری اجرای برنامه ها

  4 ـ اولویت بندی برنامه های آزمایشگاهها و پیگیری اجرای برنامه ها

  5 ـ بازدید و نظارت منظم بر فعالیت های آزمایشگاههای تحت پوشش و مراقبت و ارزشیابی  کمی و کیفی

  6 ـ  همکاری و تعامل سازنده با مسئولین فنی و کارکنان آزمایشگاههای تحت پوشش

  7 –همکاری و تعامل سازنده با بخش های خارج سیستم بهداشتی در راستای ارتقا سلامت جامعه

  8-پشتیبانی روش های خرید تجهیزات و کیت ها و مواد مصرفی آزمایشگاههای تحت پوشش


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0