چک لیست ها واحد امور آزمایشگاه ها

  چک لیست‌های جدید آزمایشگاه‌های سل
  چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسی آزمایشگاه‌های بهداشتی
   چک لیست آموزشی و نظارت فنی آزمایشگاه‌های تشخیص سل (اسمیر و کشت)
  چک لیست نظارتی تشخیص مصرف مواد مخدر و روان گردان، آزمایشگاه مرجع سلامت
  چک لیست‌های سیستم مدیریت کیفی آزمایشگاه‌های بهداشت
  چک لیست فنی آزمایشگاه مالاریا


  گروه دورانV6.0.9.0