معرفی پرسنل واحد امور عمومی

   نام و نام خانوادگی : مهندس حمیدرضا خوشقدم
   سمت :رئیس اداره امور اداری و مسئول امور عمومی
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690432
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : فاطمه کشاورز معتمدی
   سمت :متصدی کارگزینی و امور دفتری
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833689877
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : مریم سادات بابایی
   سمت :مسئول دبیرخانه
   مدرک تحصیلی :دیپلم
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833689877
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : محمدرضا ایلبگ بهرام آبادی
   سمت :متصدی امور دفتری و بایگانی
   مدرک تحصیلی :دیپلم
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833689877
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : علیرضا مددخانی
   سمت :مسئول نقلیه
   مدرک تحصیلی : دیپلم
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : داخلی 274
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


   نام و نام خانوادگی : مهدی آشوری
   سمت :حسابدار و امین امول
   مدرک تحصیلی : -
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690432
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0