معرفی پرسنل واحد امور عمومی

   نام و نام خانوادگی : مهندس حمیدرضا خوشقدم
   سمت :رئیس اداره امور اداری و مسئول امور عمومی
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690432
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : عبدالعلی پاک نهاد
   سمت :مسئول کارگزینی
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690432
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : فاطمه کشاورز معتمدی
   سمت :متصدی کارگزینی و امور دفتری
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833689877
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : مریم سادات بابایی
   سمت :مسئول دبیرخانه
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833689877
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : اکرم حمزه
   سمت :متصدی کارگزینی و امور دفتری
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833689877
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : محمدرضا ایلبگ بهرام آبادی
   سمت :متصدی امور دفتری و بایگانی
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833689877
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  گروه دورانV6.0.9.0