شرح وظایف گروه بهبود تغذیه جامعه

  •  ھماھنگ کننده کميته ھای درون و برون بخش دانشگاه در استقرار سند ملی تغذیه و امنيت غذایی
  •  برنامه ریزی و سياستگذاری تغذیه (آموزش، پژوھش، طراحی مداخالت موثر، پایش و ارزشيابی) در گروه ھای سنی (کودکان، مادران باردار، ميانساالن و سالمندان و سنين مدرسه) ، تغذیه در بيماریھای غير واگير، نظام دیده بانی غذا و تغذیه
  •  برنامه ریزی و سياستگذاری کاھش و پيشگيری از بيماری ھای مرتبط با تغذیه (بيماری ھای غيرواگير)
  •  برنامه ریزی و سياستگذاری کاھش و پيشگيری از کمبود ریزمغذی ھا(IDD ،IDA، V.D ،Ca ،Znو... )
  •  مدیریت تغذیه در بلایا
  •  برنامه بھبود کيفيت غذادر مراکز تھيه و توزیع مواد غذایی(برنامه ریزی و طراحی مداخالت موثر بر بھبود کيفيت غذا، نظارت و پایش، ارزشيابی طبق تفاھم نامه مدیریت بھداشت محيط معاونت)
  •  اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بھداشت
  •  برنامه ریزی بازآموزی و ارتقاء رتبه علمی کارشناسان تغذیه حوزه معاونت بھداشتی
  •  برنامه ریزی ارتقاء سواد تغذیه ای جامعه
  •  برنامه تغذیه کودکان زیر ٦ سال(آموزش ، پروژھش، مداخالت حمایت تغذیه ای، نظارت و پایش و ارزشيابی)
  •  برنامه تغذیه مادران باردار(آموزش، پژوھش، مداخالت حمایت تغذیه ای، نظارت، پایش و ارزشيابی برنامه)
  •  .برنامه تغذیه دانش آموزان(آموزش، پژوھش، طراحی مداخالت موثر، نظارت، پایش و ارزشيابی برنامه)
  •  برنامه تغذیه ميانساالن و سالمندان(برنامه ریزی، آموزش، پژوھش، طراحی مداخالت موثر، نظارت، پایش و ارزشيابی برنامه)
  •  برنامه IDD) آموزش، پژوھش، پایش و نظارت و ارزشيابی طبق تفاھم نامه مدیریت بھداشت محيط معاونت)
  •  مجمع بندی و آناليز فرم ھای اختصاصی واحد
  •  ورود اطالعات مربوط به فرم ھای آماری واحد در نرم افزار excel ،تھيه چارت و ارائه گزارش استانی
  •  .برگزاری سمينارھا ، ھمایش ھا و کارگاه ھای تخصصی واحد

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0