معرفی پرسنل گروه بهبود تغذیه جامعه

   نام و نام خانوادگی : عطیه رزازی
   سمت :رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833686204
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : شهروز شکری مژدهی
   سمت :کارشناس بهبود تغذیه جامعه
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833686204
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0