شرح وظایف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

  • مبارزه با بیماری سل
  • حذف بیماری جذام
  • مراقبت بیماری مننژیت
  • حذف بیماری مالاریا
  • مراقبت بیماری آنفلوانزا
  • مراقبت بیماری سیاه سرفه
  • کنترل بیماری دیفتری
  • حذف بیماری کزاز نوزادان
  • حذف بیماری سرخک و سندرم سرخجه مادرزادی
  • ریشه کنی بیماری فلج اطفال
  • مراقبت مارگزیدگی و عقرب گزیدگی
  • پیشگیری و مبارزه با بوتولیسم
  • پیشگیری و مبارزه با پدیکلوزیس
  • کنترل عفونت های بیمارستانی
  • نظام مراقبت پیامدهای نامطلوب واکسیناسیون
  • مراقبت اسهال های خونی
  • پیشگیری و مبارزه با وبا
  • پیشگیری و مبارزه با تیفوئید
  • پیشگیری و مبارزه با تب راجعه
  • تزریق ایمن در برنامه واکسیناسیون
  • واکسیناسیون بیماری‌های هدف
  • نظام مراقبت بیماری‌های آمیزشی
  • برنامه کنترل و پیشگیری از عفونت ایدز
  • برنامه مراقبت و مبارزه با بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان
  • برنامه پیشگیری و مراقبت هپاتیتهای ویروسی

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0