شرح وظایف دبیرخانه کمیته برنامه ریزی استراتژیک

  • تدوین اهداف عملیاتی و استراتژیک
  • تدوین برنامه های عملیاتی
  • پایش مجموعه تابعه در رسیدن به اهداف و اجرای برنامه ها
  • برگزاری کمیته برنامه ریزی استراتژیک
  • همکاری با شورای سیاست گذاری سلامت دانشگاه
  • راهبری سامانه برنامه عملیاتی وزارت بهداشت (HOP) در سطح معاونت بهداشتی دانشگاه قزوین

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0