شرح وظایف گروه سلامت کار

  •   سیاستگزاری، نظارت و برنامه ریزی در زمینه امور بهداشت حرفه‌ای استان
  •   انجام مطالعات و بررسی های لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات، معادن، مشاغل کشاورزی و خدمات در سطح استان
  •   تشکیل جلسات با سازمانها و ارگانهای ذیربط در زمینه جلب هماهنگی های بین بخشی به منظور ارائه موثر خدمات بهداشت حرفه‌ای
  •   برنامه ریزی و پیگیری در جهت رعایت حدود ملی تماس شغلی عوامل زیان آور و کنترل عوامل زیان آور محیط های کاری با توجه به استانداردهای موجود
  •   عضویت در کمیته های بدوی و تجدید نظر بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان قزوین
  •   صدور مجوز فعالیت و نظارت بر شرکت های و مراکز مجاز ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای در سطح استان قزوین
  •   صدور مجوز فعالیت و نظارت بر شرکت های و مراکز مجاز ارائه دهنده خدمات طب کار در سطح استان قزوین
  •   برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و انجام معاینات دوره ای در مشاغل سخت و زیان آور
  •   همکاری در سایر واحد ها در اجرای مراقبتهای اولیه بهداشتی ( P.H.C )
  •   فعالیت و نظارت در زمینه اجرای برنامه های بهداشت حرفه‌ای در قالب سیستم های شبکه بهداشتی و درمانی کشور و پزشک خانواده
  •   برنامه ریزی در زمینه توسعه، تأسیس، تجهیز و راه اندازی ایستگاه های بهگر، خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار
  •   پیگیری، اجرا و نظارت در زمینه اجرای طرح‌ها و برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای ابلاغی از سوی مرکز سلامت محیط وکار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (برنامه بهداشت کشاورزی، طرح بقا، برنامه تربیت بهگر، برنامه ارگونومی، برنامه کنترل صدا، برنامه روشنایی محیط کار، برنامه کنترل سیلیس، برنامه حذف آزبست، برنامه کنترل مواجهه با جیوه، طرح خانه‌های بهداشت کارگری، ایمنی شیمیایی، معاینات کارگری، تشدید و هدفمند نمودن بازدید کارگاهی و ...)
  •   برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری در زمینه تشکیل و ارتقا کارایی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار
  •   نظارت بر عملکرد دانش آموختگان بهداشت حرفه ای شاغل در مراکز بهداشت و کارگاهها و کارخانجات استان
  •   برنامه ریزی در زمینه تشکیل دوره های آموزشی و بازآموزی بهداشتیاران کار، بهورزان، کاردانهای بهداشتی، اعضاء کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و بازآموزی طب کار
  •   هماهنگی و همکاری با کارشناسان آموزش بهداشت بمنظور ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و  حرفه‌ای
  •   اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با موسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل مرتبط با سلامت شغلی


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0