شرح وظایف مرکز مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

  • شناخت خصوصیات جغرافیایی، جمعیتی و توانایی های بالقوه منطقه و تهیه طرح های جدید متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در راستای برنامه های توسعه کشور.
  • تعیین خط مشی و اولویت های منطقه درخصوص واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی.
  • بررسی، مطالعه و برآورد محل های استقرار واحد های بهداشتی.
  • پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی.
  • مطالعه و بازنگری طرح های گسترش با توجه به تغییرات سیاسی، جغرافیایی و جمعیتی ایجاد شده در منطقه
  • بررسی و پیش بینی منابع و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی.
  • مشارکت و هماهنگی با سایر گروه های کارشناسی به منظور استفاده مناسب از فضا، تجهیزات و نیروی انسانی
  • نظارت بر نحوه توزیع اعتبارات شبکه های بهداشتی درمانی
  • برآورد ، تامین و توزیع نیروی انسانی 
  • آموزش و بازآموزی کارکنان (بدو خدمت و حین خدمت)
  • جلب مشارکت جامعه به منظور برنامه ریزی، تأمین منابع و استقرار واحدهای بهداشتی درمانی.
  • تجهیز و راه اندازی مراکز آموزش بهورزی
  • هدایت و نظارت بر مراکز آموزش بهورزی به منظور جذب و تربیت بهورزان کارآمد.
  • بررسی و برآورد نیاز واحدها در زمینه بهبود استاندارد ساختمان، تجهیزات و نیروی انسانی.
  • بررسی و تحلیل گزارش های واصله، تهیه و ارائه گزارشات ادواری حاوی اطلاعات، آمار و شاخص های خدمات بهداشتی جهت واحدها.
  • هماهنگی درون و برون بخشی در زمینه رفع نیاز جامعه به واحدهای ارائه دهنده خدمات.
  • طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی 
  • برنامه ریزی، نظارت و مشارکت در آموزش و باز آموزی رابطین بهداشتی 
  • پایش و ارزشیابی برنامه های جاری 
  • اجرای برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت.
  • پیگیری در جهت کاهش میزان کسورات اعمال از سوی بیمه به حداقل ممکن.
  • محاسبه حقوق و مزایای اعضاء و پیگیری در جهت پرداخت به موقع حقوق و مزایا. 
  •  اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر.

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0