شرح وظایف واحد امور مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث غیر مترقبه

   برنامه هاي مديريت و كاهش خطر بلايا در حوزه بهداشت عمومي
  •   پيمايش ملي برنامه­ ها و دستاوردهاي معاونت ­هاي بهداشت در مديريت و كاهش خطر بلايا
  •  ارزيابي خطر بلايا در نظام شبكه در ابعاد آمادگي عملكردي و ايمني سازه­ اي و غيرسازه ­اي
  •  تدوين و پايلوت برنامه ادغام مديريت و كاهش خطر بلايا در نظام شبكه بهداشتي درماني
  •  شناسنامه آسيب ­ها و خسارات ناشي از مخاطرات طبيعي و انسان ساخت
  •  بازبيني مستمر دستورالعمل­ ارايه خدمات بهداشتي در بلایا
  •  ايمن­سازي تسهيلات بهداشتي در برابر بلايا

   كاركردهاي حوزه بهداشت عمومي در مديريت و كاهش خطر بلاياي طبيعي و انسان ساخت

   قبل از وقوع بلايا
  •   ارزيابي آسيب ­پذيري و آمادگي تسهيلات و منابع بهداشتي
  •   اجراي اقدامات كاهش آسيب­ پذيري و ارتقاي آمادگي تسهيلات و منابع بهداشتي
  •   جلب مشاركت عمومي براي اجراي برنامه­ هاي سلامت-محور كاهش خطر بلايا
  •   آگاه­ سازي عمومي درباره راهكارهاي ارزيابي و كاهش خطر بلايا
  •   تدوين برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشاركت ساير بخش­ها
  •   ذخيره ­سازي لوازم و ملزومات ارايه خدمت بهداشتي اوليه در فاز پاسخ
  •   استقرار فرآيند سامانه هشدار اوليه مخاطرات در تسهيلات بهداشتي
  •   اجراي برنامه­ هاي آموزش تخصصي براي مديران و كاركنان بهداشتي
  •   اجراي تمرين­هاي آمادگي بلايا در تسهيلات بهداشتي و جامعه
   در زمان وقوع بلايا
  •   ارزيابي سريع آسيب­ها و نيازهاي تسهيلات بهداشتي و جامعه
  •   ارزيابي مستمر نيازهاي بهداشتي جمعيت آسيب­ ديده
  •   ارايه مراقبت­هاي بهداشتي اوليه هماهنگ، به­ موقع و موثر
  •   پايش و ارزشيابي اثربخشي ارايه مراقبت­هاي بهداشتي اوليه
   پس از وقوع بلايا
  •   تدوين برنامه بازيابي تسهيلات بهداشتي با رويكرد توسعه پايدار
  •   بازسازي تسهيلات و بازيابي برنامه­ هاي بهداشتي آسيب ديده
  •   مشاركت در تدوين و اجراي بازيابي رواني-اجتماعي جامعه
  •   پايش و ارزشيابي اقدامات فاز بازيابي بلايا

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0