معرفی پرسنل مرکز مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

   نام و نام خانوادگی : مهندس هاشم علیجانی
   سمت :مدیر توسعه شبکه و ارتقا سلامت
   مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833686200
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : خدیجه سادات حسینی
   سمت :رئیس گروه گسترش شبکه های بهداشتی مرکز مدیریت شبکه 
   مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مامایی
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833678980
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : زهرا فتاحی
   سمت :کارشناس مسئول گسترش شبکه های بهداشتی مرکز مدیریت شبکه 
   مدرک تحصیلی : نامشخص
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833678980
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : مقصود پورمحمدی
   سمت :کارشناس مسئول برنامه بیمه روستائی و پزشک خانواده
   مدرک تحصیلی :نامشخص
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690431
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : مهندس مرتضی آبروان
   سمت :کارشناس مرکز مدیریت شبکه
   مدرک تحصیلی :نامشخص
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690431
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : مهندس مریم چالیزاده
   سمت : مسئول امور رایانه 
   مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833686204
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : سمانه ذوالقدر
   سمت :کارشناس مرکز مدیریت شبکه
   مدرک تحصیلی :نامشخص
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833678980
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

  وحید زارعی
   نام و نام خانوادگی : مهندس وحید زارعی
   سمت : کارشناس مرکز مدیریت شبکه
   مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690431
   نمابر :-
   رایانامه :-

   نام و نام خانوادگی : ولی اله حسینیان
   سمت : کارشناس مرکز مدیریت شبکه
   مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690431
   نمابر :-
   رایانامه :-


   نام و نام خانوادگی : مرضیه نجفی
   سمت : کارشناس تجهیزات پزشکی
   مدرک تحصیلی : کارشناسی
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : -
   نمابر :-
   رایانامه :-


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0