معرفی پرسنل گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

   نام و نام خانوادگی : دکتر نسرین تنکابنی
   سمت :رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
   مدرک تحصیلی : دکترای حرفه‌ای پزشکی - MPH
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672105
   نمابر :-
   رایانامه : ncomm@qums.ac.ir

   نام و نام خانوادگی : مینا شهسواری
   سمت : کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر و دبیرخانه ثبت سرطان
   مدرک تحصیلی :کارشناس بهداشت عمومی
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672105
   نمابر :-
   رایانامه : ncomm@qums.ac.ir

   نام و نام خانوادگی : فاطمه ناجی امیدی
   سمت :کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
   مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد اپیدمیولوژی - MPH مدیریت
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833686188
   نمابر :-
   رایانامه : ncomm@qums.ac.ir

   نام و نام خانوادگی : آمنه احدی زاده
   سمت :کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
   مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833686188
   نمابر :-
   رایانامه : ncomm@qums.ac.ir

   نام و نام خانوادگی : لیلا آشوری
   سمت :کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833686188
   نمابر :-
   رایانامه : ncomm@qums.ac.ir


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0