علمی و آموزشی  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر    گروه دورانV6.0.9.0