معرفی پرسنل گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر


   نام و نام خانوادگی : دکتر بهزاد نجف پور
   سمت : رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان
   مدرک تحصیلی :دکترای عمومی
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672105
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : صفدر کریمی
   سمت :کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672105
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : نسرین درخشان زاده
   سمت :کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672105
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : هادی باقری
   سمت :کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672105
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : علی قندیان
   سمت :کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672105
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : ستار بهشتی
   سمت :کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672105
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : سعید زارعی
   سمت :کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672105
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0