معرفی پرسنل گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

   نام و نام خانوادگی : صفر فیض الهی
   سمت :رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
   مدرک تحصیلی :نامشخص
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672105
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : دکتر بهزاد نجف پور
   سمت :پزشک هماهنگ کننده سل و کارشناس ایدز
   مدرک تحصیلی :دکترای عمومی
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672105
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : صفدر کریمی
   سمت :کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672105
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : نسرین درخشان زاده
   سمت :کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672105
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : هادی باقری
   سمت :کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672105
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : علی قندیان
   سمت :کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672105
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : ستار بهشتی
   سمت :کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833672105
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص