دستورعمل ها  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0