معرفی پرسنل گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد

   نام و نام خانوادگی : دکتر لادن محمدی زاده
   سمت :رئیس گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690435
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : محمدرضا یوسفی
   سمت :کارشناس سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690435
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : فاطمه رسولی کیا
   سمت :کارشناس سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690435
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0